Рурална Коалициjа ќе ги jакне своите институционални капацитети со поддршка на програмата на Цивика Мобилитас

Отчетност, транспарентност, социjална инклузиjа, децентрализациjа се само дел од основните постулати на кои што се темели програмата на Civica Mobilitas, рече денес, меѓудругото, тим лидерот на програмата на Цивика Мобилитас @Petrus Theunisz на денешниот прв состанок со институционалните грантисти, меѓу кои што е и Рурална Коалициjа. Цивика Мобилитас значи и учење, Цивика Мобилитас значи и мотивациjа, Цивика Мобилитас значи и споделување на знаења и искуства, но и ПРИПАДНОСТ на ЗАЕДНИЦАТА на граѓански организации кои што придонесуваат кон позитивни промени во граѓанското општество. Институционалното jакнење, организацискиот развоj, но и промените каj граѓаните овозможуваjќи jа нивната социjална инклузиjа во секторот земjоделство и рурален развоj преку транспарентен, отворен и партиципативен процес на соработка и директна комуникациjа со граѓаните и со заедницата воопшто, Рурална Коалициjа во наредните две години ќе го прави со поддршка на Civica Mobilitas. Повеќе за проектот и за активностите може да прочитате на страницата на организациjата во делот за проекти.
Прочитајте повеќе