ИНФОГРАФИК – ПОТРЕБНАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ВО УСЛОВИ НА КОРОНА И ПОСЛЕ КОРОНА

INFOGRAPHI – MBIKQYRJA E MNDSISHME N E TAR KUFIZUAR DHE ZHVILLIMIN RURAL N CON KUSHTET E KORONAS DHE PAS CORONA

Од аспект на тоа каква поддршка е најнеопходна, според испитаниците тоа е финансиска. Потоа техничка и логистичка поддршка за аплицирање на програми и фондови е значајна, како и поддршка во работна сила, во маркетинг и изнаоѓање на пласман на производите се исто така потребни.

Погледнете слика

Për sa i përket çfarë lloj mbështetjeje është më e nevojshme, sipas të anketuarve, ajo është financiare. Atëherë mbështetja teknike dhe logjistike për aplikimin e programeve dhe fondeve është e rëndësishme, si dhe kërkohet mbështetje në fuqinë punëtore, marketing dhe gjetja e vendosjes së produktit.

Shihni figurën

ИНФОГРАФИК – ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И КОВИД 19 – ЗДРАСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ОKAPITULLI 19 DHE UNITETI PRINDËROR NË BASHKËSI RURALE –

Во доменот на здравствената заштита дури 45% од испитаниците во секторот одговориле дека немаат доволно заштитна опрема за да ги почитуваат препораките од здравствените власти, а како други предизвици ги навеле

  • немањето на организиран jавен превоз,

  • немањето на доктор,

  • оддалеченоста на амбулантата и

  • немањето на здравствено осигурување

Погледнете слика

Në fushën e kujdesit shëndetësor, rreth 45% e të anketuarve në sektor janë përgjigjur se nuk kanë pajisje të mjaftueshme mbrojtëse për t’u pajtuar me rekomandimet e autoriteteve shëndetësore, dhe si sfida të tjera ata renditën

mungesa e transportit publik të organizuar,

mungesa e mjekut,

distanca deri tek ambulanca dhe

mungesa e sigurimit shëndetësor

Shihni figurën


 

RECOMMENDATIONS FOR SUPPORTING WOMEN IN AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN RESPONSE TO CHALLENGES CAUSED BY COVID-19

In June 2019, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) to promote gender equality in the Republic of North Macedonia. The cooperation is defined through the following steps: institutionalization of gender-responsive budgeting in the strategic planning of agricultural and rural development, policy development and budget processes in accordance with international and national commitments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and other UN human rights treaties, the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Beijing Platform for Action (BPfA).

Click on the image


 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДДРШКА НА ЖЕНИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО УСЛОВИ НА РАБОТА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД COVID-19

MBIKQYRJET P SR MBSHTETJEN E GRUAVE N E KUVENDIN DHE TAKIMET RURALE N THE KUSHTET E PRODUKTET PUNS NGA KVIDA-19

Кризата предизвикана вирусот COVID-19, врз основа на препораките на Владата, ги принуди наjголем дел од вработените да продолжат да ги завршуваат работните активности од дома, како една од мерките за превенција од ширење на заразата. За жал, поради спецификите на секторот, жените во руралните средини не се во можност да ги следат овие препораки бидејќи работата во земјоделството бара присутност на нива. Нивната работа е зголемена и дома и на полето, бидејќи во земјоделството има недостаток на сезонски работници, па семејствата сами ги извршуваат активностите на поле. Сепак, товарот на домашните обврски целосно се пренесува на жените. Дополнително, поради нивниот ангажман околку домот доцни земjоделската работа поради тоа што е период на прихрана, сеење на леи, садење на дел од културите, а

грижата за стоката е секоjдневна и продолжува

Погледнете слика

Kriza e shkaktuar nga virusi COVID-19, bazuar në rekomandimet e qeverisë, ka detyruar shumicën e punonjësve të vazhdojnë të kryejnë aktivitetet e punës në shtëpi, si një nga masat për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Fatkeqësisht, për shkak të specifikave të sektorit, gratë në zonat rurale nuk janë në gjendje t’i ndjekin këto rekomandime sepse puna bujqësore kërkon praninë e fushave. Puna e tyre është rritur si në shtëpi ashtu edhe në fushë, pasi ka mungesë të punëtorëve sezonalë në bujqësi, kështu që familjet kryejnë aktivitete në terren vetë. Sidoqoftë, barra e përgjegjësive shtëpiake u transferohet plotësisht grave. Për më tepër, për shkak të angazhimit të tyre rreth shtëpisë, puna bujqësore vonohet për shkak të periudhës së të ushqyerit, mbjelljen e lei, mbjelljen e një pjese të lashtave, dhe
kujdesi për mallrat është i përditshëm dhe vazhdon.

Shihni figurën


 

ИНФОГРАФИК – КОВИД 19 И РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ –

INFOGRAPHY – KAPITULLI 19 DHE UNITETI PRINDËROR NË BASHKËSI RURALE –

само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а останатиот дел влегуваат во т.н. неформална економиjа каде што не е регулиран статусот на жената во однос на здравствената и социjална заштита што пак директно уште повеќе го зголемува jазот на и онака веќе постоечката дискриминациjа и ги прави жените од руралните средини уште поранливи и позависни од машките членови во семеjството

Погледнете слика

Vetëm 38% e grave në zonat rurale konsiderohen aktive ekonomikisht, dhe pjesa tjetër hyjnë në të ashtuquajturat ekonomia informale ku statusi i gruas në aspektin e shëndetit dhe mbrojtjes sociale nuk është i rregulluar, i cili nga ana e tij drejtpërdrejt rrit hendekun e diskriminimit tashmë ekzistues dhe i bën gratë në zonat rurale edhe më të prekshme dhe të varura nga anëtarët meshkuj të familjes.

Shihni figurën


 

ВОНРЕДЕН БИЛТЕТ БР.8 /BILTENI HURJE 8

Граѓанските организации, секоjа на своj начин, придонесува кон справување со предизвиците од корона вирусот. Добивме приjави од 22 здружениjа за 42 активности кои ги спровеле во текот на минатите две недели. Меѓу нив има намалку 12 акции за донирање и дистрибуирање социjални пакети, осум споделени едукативни содржини, девет онлаjн дискусии, пет брифови, анализи и инфографици, три соопштениjа, апели и барања итн

Погледнете слика

OShC-të, në mënyrën e tyre, kontribuojnë në trajtimin e sfidave të koronavirusit. Kemi marrë dëftesa nga 22 shoqata për 42 aktivitete që ata kanë realizuar gjatë dy javëve të fundit. Midis tyre janë të paktën 12 veprime për dhurimin dhe shpërndarjen e paketave sociale, tetë përmbajtje arsimore të përbashkëta, nëntë diskutime në internet, pesë raporte të shkurtra, analiza dhe infografikë, tre njoftime, ankesa dhe kërkesa, etj

Shihni figurën


 

ИНФОГРАФИК – ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА И КОВИД 19 – ПСИХОЛОШКИ СОВЕТИ –

INFOGRAPHY – GRUA NGA SHALNDETI RURAL DHE VENDI 19 – KVSHILLA PSIKOLOGJIKE –

Погледнете ги психолошките совети кои што може да ви бидат од корист особено доколку сте жена и доколку доаѓате од рурална средина

Погледнете слика

Shikoni këshillat psikologjike që mund t’ju ndihmojnë, veçanërisht nëse jeni grua dhe nëse vini nga një zonë rurale.

Shihni figurën


 

ПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА И СОВЕТИ – ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА И КОВИД 19 /

ANALIZA PSIKOLOGJIKE DHE K ADSHILLA – GRUA NGA SH HENDETI RURAL DHE VENDI 19

Какви се психолошките притисоци со кои што жената секоjдневно се соочува? Дали истите се препознаваат како такви? Што значи да се живее во услови на криза во рурална средина, а дополнително на тоа и да си жена? Како да се надмине стравот, притисокот, jазот коj што дополнително се создаде како резултат на кризата? Колку време ќе биде потребно и дали е воопшто можно да се врати се во нормала? Што треба да направиме за да си го зачуваме психичкото здравjе? Одговорите на овие прашања може да ги наjдете во на jновата анализа изработена од Рурална Коалициjа, а во рамките на проектот  “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина“ финансиски поддржан од програмата на Цивика Мобилитас.

Целосната содржина на извештаjот, може да jа прочитате со притискање на копчето спушти документ или на сликата.

Cilat janë presionet psikologjike me të cilat përballet një grua çdo ditë? A njihen si të tillë? Farë do të thotë të jetosh në një mjedis krize në një zonë rurale dhe, për më tepër, të jesh femër? Si të kapërcejmë frikën, presionin, xhazin që u krijua më tej si rezultat i krizës? Sa kohë do të duhet dhe a është edhe e mundur të riktheheni gjithçka në normalitet? Farë duhet të bëjmë për të ruajtur shëndetin tonë mendor? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund t’i gjeni në analizën e bërë nga Koalicioni Rural, dhe në kuadër të projektit “Covid 19 dhe zëri i gruas nga mjedisi rural” i mbështetur financiarisht nga programi i Civica Mobilitas.

Ju mund të lexoni përmbajtjen e plotë të raportit duke shtypur butonin e shkarkimit në dokument ose në imazh


 

ИЗВЕШТАЈ – СКРИНИНГ НА КАПАЦИТЕТИ НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА /

BURIMI – SHKRIMI I KAPITALEVE T CO Koalicionit Rural

Тимот на Рурална Коалициjа го изготви извештаjот од спроведениот скрининг во однос на капацитетите и практиките кои што ги има Коалициjата во делот на транспарентноста, отчетноста и препознатливоста на организациjата. Извештаjот ќе биде почетна основа од коjа што ќе се тргне при изработката на кодексот на добро управување, а истиот ќе послужи и во делот на определување на приоритетите и стратешките цели за наредниот 4-годишен период.

Од самиот скрининг може да се увиди дека Коалициjата треба да посвети повеќе внимание на запознавање на членките со наративните и финансиски извештаи на организациjата, претставување на членовите на телата на организациjата, но во исто време и да ги информира за стрешките цели и степенот на нивната имплементациjа.

Извештаjот е изработен во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“ , а проектот е ре-грантиран во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации” коjа што jа спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во периодот од 2018 до 2021 година, а финансирана од Европската Унија (ЕУ).

Целиот извештаj е достапен на следниот линкoт од копчето Спушти документ

Ekipi i Koalicionit Rural përgatiti raportin nga shfaqja e bërë në lidhje me kapacitetet dhe praktikat që Koalicioni ka për sa i përket transparencës, përgjegjshmërisë dhe njohjes së organizatës. Raporti do të jetë baza fillestare nga e cila do të fillojë përgatitjen e kodit të menaxhimit të mirë, dhe do të shërbejë në drejtim të përcaktimit të përparësive dhe qëllimeve strategjike për 4 vitet e ardhshme.

Nga vetë shfaqja, shihet se Koalicioni duhet t’i kushtojë më shumë vëmendje njohjes së anëtarëve me raportet narrative dhe financiare të organizatës. Prezantimin e anëtarëve të organeve të organizatës, por në të njëjtën kohë informimin e tyre për qëllimet e rrepta dhe shkallën e zbatimit të tyre.

Raporti është zhvilluar në kuadër të projektit “Përmes transparencës së rregulluar dhe përgjegjshmërisë ndaj koalicionit rurale pjesëmarrës dhe të qëndrueshëm”. dhe projekti është ri-garantuar në kuadër të programit “Shoqëria e Qëndrueshme Civile: Financimi i Shtetit i Organizatave të Shoqërisë Civile” i implementuar nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCIC), me Rrjetin Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCCDN) dhe Qendrën e Informacionit, bashkëpunimi dhe zhvillimi i organizatave të shoqërisë civile nga Sllovenia (CNVOS), në periudhën 2018-2021, dhe financuar nga Bashkimi Evropian (BE).

Raporti i plotë është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme nga butoni Shkarkimi i Dokumentit


 

 ВОНРЕДЕН БИЛТЕТ БР.3  /BILTENI HURJE 3 

Граѓанските организации, секоа на сво начин, придонесува кон справување со предизвиците од коронавирусот. Добивме приави од 24 здружениа за 38 активности кои ги спровеле во текот на минатата недела. Меѓу нив има намалку 12 акции за донирање и дистрибуирање социални пакети, 10 извештаи, анализи и инфографици, шест споделени едукативни содржини, пет соопштениа, апели и барања итн. 

OShC-të, në mënyrën e tyre, kontribuojnë në trajtimin e sfidave të koronavirusit. Ne morëm raporte nga 24 shoqata për 38 aktivitetet që ata kryen javën e kaluar. Midis tyre janë të paktën 12 veprime për dhurimin dhe shpërndarjen e paketave sociale, 10 raporte, analiza dhe infografikë, gjashtë përmbajtje arsimore të përbashkëta, pesë njoftime, ankesa dhe kërkesa, etj. 


 

ПОГЛАВJЕ 23   / KAPITULLIN 23

 Поглавjето 23 се нарекува правосудство и темелни права. Едно од наjобемните и наjсложени поглавjа во преговорите за пристап кон ЕУ. Политиките на ЕУ во оваа област имаат за цел да ја одржат и понатаму да ја развиваат Унијата како област на слобода, безбедност и правда.

Kapitulli 23 quhet drejtësi dhe të drejta themelore. Një nga kapitujt më të gjerë dhe më të ndërlikuar në negociatat e pranimit në BE. Politikat e BE-së në këtë fushë kanë për qëllim të ruajnë dhe zhvillojnë më tej Unionin si një zonë e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë.

 

ЕУ ИНФОРМАТОР ЗА ПОГЛАВJЕ 23 ПРАВОСУДСТВО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА  / 

INFORMATOR i BE-së PËR KAPITULLIN 23 DREJTËSI DHE TË DREJTA

THEMELORE

Од своето формирање, ЕУ се залага за еднаквост помеѓу мажите и жените и родовата еднаквост е позиционирана како едно од фундаменталните начела кои се инкорпорирани во сите договори за воспоставување на ЕУ. Начелото на родовата еднаквост се подобруваше во текот на децениите на постоење на ЕУ со тенденција да постигне поголема јасност и ефекти и начелото на родова еднаквост станува основа на голем број правни акти, од кои најчести се директивите.

Që nga fillimi i saj, BE ka mbrojtur barazinë midis burrave dhe grave, dhe barazia gjinore është pozicionuar si një nga parimet themelore të përfshira në të gjitha traktatet e BE-së. Parimi i barazisë gjinore është përmirësuar gjatë dekadave të tendencës së BE-së për të arritur qartësi dhe efekt më të madh, dhe parimi i barazisë gjinore është bërë baza e shumë akteve ligjore, shumica e të cilave janë direktiva

 


ИНФО ФАКТИ / INFORMATAT E FAKTEVE

Проектот – “Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини”, е спроведуван од страна на Рурална Коалиција, со поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.„Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија“

Projekti – “Të Drejtat Themelore të Njeriut dhe Barazia Gjinore – Sfidë për Praktikimin në Zonat Rurale”, zbatohet nga Koalicioni Rural, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e
Hapur – Maqedoni. “Përmbajtja është përgjegjësia e vetme e autorëve dhe përfituesve mënyra nuk mund të konsiderohet të shprehë pikëpamjet dhe qëndrimet e Fondacionit të
Shoqërisë së Hapur – Maqedoni “

 

Анализа на истражување

Родовата еднаквост и рамноправност се една од хоризонталните теми на кои што особено се работи во последните неколку години во сите сфери на општественото живеење, а при тоа опфаќаjќи ги и руралните средини каде што често пати реалноста може да биде сосема поразлична во однос на ова прашање од она што е ставено на хартиjа и што го гарантира законската регулатива.
Но, полека но сигурно доаѓаме до процеси или развоj на сите сегменти од општеството каде што ваквата состоjба не може повеќе да биде занемарувана или пак истата да важи во еден дел, а во друг не, како што често пати се случува во нашата држава и разликите кои што постоjат помеѓу урбаните и руралните средини, па доколку во урбаните средини е нормално жените веќе сега да се борат за застапеност 50-50 во сите институции и во сите форми на одлучување, на локално ниво, а особено во руралните средини жените не присуствувале ниту на една средба на месна заедница или пак на jавна седница на Советот на општината кон коjа што припаѓаат, па сеуште одлучувањето го сметаат за “машка работа”.

Стратегија за соработка со граѓанските организации и месните заедници на

општина кривогаштани 2019 – 2022 

Креирањето и одржувањето на институционалните механизми за соработка на граѓаните со државните и локалните политики, ја дава основната партиципативна демократија. Вклучувањето на локалното население во креирањето на локалните политики подразбира и негово  мобилизирање и создавање услови за изразување на различни мислења и интереси. Општина Кривогаштани  во целост ги препознава важноста и улогата на граѓанскиот сектор, но и на месните заедници со оглед на тоа што станува збор за рурална општина и општо во развојот на демократските процеси во општината и  општо во развојот и подобрувањето на животот во заедницата.

 

Извештај за реалната состојба со родовата рамноправност и еднаквост во

руралните средини во Полошкиот и Североисточниот планиски регион

Жените – земјоделки кои живеат во руралните средини се соочуваат со голем број проблеми. Концептот на еднакви можности означува дека жените и мажите треба да имаат еднакво учество во секој сегмент од живеењето. Земјоделството учествува со околу 10% во националниот бруто-домашен прозивод и во него работи околу 17% од работната сила во земјата, а од нив само една третина се жени. Патријахалната структура, локалните обичаи, културните и традиционални општествени норми се уште придонесуваат за лошата социо-економска положба на руралните жени

 

Стратегија за локален економски развој 2019-2023 – Општина Старо

Нагоричане

Можности за развој постојат посевно во сверата на руралниот развој и алтернативниот туризам. Нашата општина располага со природни убавини и потенцијали, кои надополнети со подобра инфраструктура и прилив на инвестиции треба да придонесат кон подобар живот за населението во општината. Преку подобрувањр на условите за живот и работа на локалното население се сакаме младите да останат во општината и тука да го градат својот живот.
Име на организацијата: Рурална Коалиција Куманово
Име на проектот: Локална заедница и општината заедницки ја креираат стратегијата за локален економски развој!

 

ИНФОГРАФИК бр.1:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на

земјоделско земјиште

90% од земјоделците учествуваат на повиците и огласите за доделување на државно земјоделско земјиште, а дури половина од нив или 46% аплицираат за површини од 5-15 хектари што говори позитивно за процесите на окрупнување на земјодеско земјиште, НО…

 

ИНФОГРАФИК бр.2:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на

земјоделско земјиште

Позитивен податок дека над 55% од земјоделците кога ќе забележат неправилности, а дури 77% сметаат дека има злоупотреба како во доделувањето, така и во користењето на земјоделското земјиште, а инспекциски надзор на терен речиси и да НЕМА! Земјоделците велат дека ЗЛОУПОТРЕБИТЕ се прават во….