ПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА И СОВЕТИ – ЖЕНАТА ОД РУРАЛНАТА СРЕДИНА И КОВИД 19

Какви се психолошките притисоци со кои што жената секоjдневно се соочува? Дали истите се препознаваат како такви? Што значи да се живее во услови на криза во рурална средина, а дополнително на тоа и да си жена? Како да се надмине стравот, притисокот, jазот коj што дополнително се создаде како резултат на кризата? Колку време ќе биде потребно и дали е воопшто можно да се врати се во нормала? Што треба да направиме за да си го зачуваме психичкото здравjе? Одговорите на овие прашања може да ги наjдете во на jновата анализа изработена од Рурална Коалициjа, а во рамките на проектот  “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина“ финансиски поддржан од програмата на Цивика Мобилитас. Целосната содржина на извештаjот, може да jа прочитате тука