Како до климатска акција во земјоделството?

Објавено на 01.07.2021 година.

Климатските промени во земјоделството го земаат својот замав секојдневно, а се почести се и видливите ефекти од истите на нивите и полињата.

Но, за жал најголемиот дел од земјоделците сеуште сметаат дека државата е таа која што треба да го реши проблемот со климатските промени, но исто така многу е низок процентот на земјоделци кои што превземаат посериозни чекори кога станува збор за справување и ублажување на климатските промени.

За да започне да се менува ваквата слика потребна е “Климатска акција за климатските промени во земјоделството“ како што всушност е и називот на проектот кој што Рурална Коалиција го спроведува со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија а во кој што се предвидени и одржување на едукативни работилници токму на темата “Како до климатска акција во земјоделството?“

-Ваквите работилници треба да ја зголемат свеста како и нивото на едукација и да ги зајакнат знаењата на земјоделците и локалните здруженија кои што понатаму ќе може стекнатите знаења да ги пренесуваат во локалната заедница од која што доаѓаат, а на таков начин да придонесат кон зајакнување на свеста кај локалното население за потребата од справување со климатските промени
Годишниот план за работа на РК е поддржан со институционален грант во програмата на Civica Mobilitas