Активистички Вовед во ГАП III

Објавено на 24.06.2021 година.

Консултациите со Делегацијата на Европската Унија во Скопје ни се повеќе и од значајни за секоја тема од интерес за граѓанското општество, а се со цел да може да ги слушнат предизвиците со кои што се соочуваат граѓаните во локалната заедница.

Последната таква консултација се однесуваше на предизвиците поврзани со родовата еднаквост и изготвувањето на План за родова акција III на ЕУ (Gender Action Plan III или ГАП III) и национален план за имплементација во организација на Реактор техничка поддршка од Проектот за техничка поддршка на граѓанските организации во Западен Балкан и Турција (EU TACSO 3) EU TACSO каде што пак Рурална Коалиција ги истакна предизвиците на жените од руралните средини, но и што треба да се превземе како мерки и да влезе во планот за родова акција, а во насока на унапредување на родовата еднаковст и рамноправност во локалната заедница и руралните средини.

Ваквите консултации се од особено значење за граѓанските организации затоа што им се дава можност директно да придонесат во процесите на креирање, но понатаму и во имплементација на стратешките национални и меѓународни документи, а во исто време граѓанските организации стануваат партнер на државата во креирањето на ЕУ политиките 📌Годишниот план за работа на Коалицијата како и градењето на капацитетите за да може активно да се придонесува на ваквите консултации е поддржано од програмата на Civica Mobilitas.