Регионалното соопштение за сексуалното насилство и вознемирување на жените на интернет

Објавено на 15.04.2021 година.

We, the women human rights activists from the Balkan region stand together in solidarity with all women victims of digital gender-based violence[1] and demand from the relevant institutions to act according to their jurisdiction to thoroughly and promptly investigate the case of the groups on the Telegram platform (such as: Balkan Room, Public Room, GevgelijaHub, Serbian Room, Smokva, etc.), in order to sanction the perpetrators and to protect the victims from further victimization.
 
Ne, gra aktiviste për të drejtat e njeriut nga rajoni i Ballkanit, qëndrojmë së bashku dhe në solidaritet me të gjitha gratë viktima të dhunës përmes internetit në bazë gjinore dhe i nxisim autoritetet të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre për të hetuar në mënyrë të plotë dhe të shpejtë çështjen e grupeve Telegram (të tilla si Dhoma Ballkanike, Dhoma Publike, Gjevgjeli Hub, Srpska Soba, Smokva dhe të tjera), për të sanksionuar autorët dhe për të mbrojtur viktimat nga viktimizimi i mëtejshëm.
 
 
Ние, жените-активистки за човекови права од балканскиот регион, стоиме заеднички и солидарно со сите жени жртви на онлајн родово-заснованото насилство[1] и бараме од надлежните институции да постапуваат согласно нивните овластувања за темелно и неодложно да го истражат случајот со групите на платформата Телеграм (како Balkan room, Јавна Соба, Гевгелија Хаб, Српска соба, Смоква и други), да ги санкционираат сторителите и заштитат жртвите од понатамошна виктимизација.