Во рамките на месецот на родовата рамноправност следното прашање кое што го поставуваме е: “Кој ги води општинските Совети?”

Објавено на 11.03.2021 година.

Од вкупно 17 општини, 15 од претседателите на Советите се мажи, а само Општина Шуто Оризари и Општина Липково (Кomuna e Likoves) на чело на Советите имаат назначено жени.