Е-Земjоделство и активности во време на пандемиjата предизвикана од вирусот КОВИД-19

Земjоделството и руралниот развоj се наоѓаат пред нов предизвик со каков што никогаш претходно не биле соочени. Колку ќе бидат погодени од кризната состоjба предизвикана од Ковид 19, но и како влиjаат воведените мерки за надминување на истата? За таа цел, Рурална Коалициjа ги предлага и превзема следниве мерки и активности во кампањата наречена Е-Земjоделство во услови на Ковид 19.  ПОВЕЌЕ ЗА Е- Земјоделство во услови на Ковид 19….