Државно финансирање во секторот земjоделство и рурален развоj

Дали здружениjата во секторот земjоделство и рурален развоj имаат доволно информации за достапните државни jавни повици за финансирање на локално и национално ниво? Што треба да се промени во државниот систем на финансирање во самиот сектор?
Доколку како здружение/граѓанска организациjа доаѓате од секторот земjоделство и рурален развоj Ве молиме да издвоите 5 минути од Вашето време и да одговорите на прашањата кои што се дел од анализата коjа што моментално се работи во Рурална Коалициjа за државното финансирање во секторот земjоделство и рурален развоj. Анализата е дел од проектот за институционално jакнење на организациjата во рамките на Програмата на Цивика Мобилитас.
Прашалникот е достапен на следниот линк: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇