Документи

Податоците за Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор се превземени од веб страната на Одделението за соработа со невладини организации во Генерален секретаријат – www.nvosorabotka.gov.mk