Дигитални алатки за on-line работење за поддршка на граѓанските организации за време на пандемијата на Корона вирус/ COVID 19

Избувнувањето на вирусот Корона / пандемијата Ковид-19 останува еден од најголемите ризици кои влијаат врз целиот свет денес.
Граѓанските организации (ГО) се обидуваат да се прилагодат на ситуацијата со свртување на нивното внимание кон on-line работењето преку интернет, користејќи креативни начини и алатки, а се со цел да им служат на своите заедници и конституенти. Да се работи во мали тимови, да се организираат настани на далечина во живо преку livestreaming, webinars и состаноци, денес станува стандард за работа.
EU TACSO 3 ги поддржува напорите на ГО во Западен Балкан и Турција со обезбедување на листа на корисни линкови и алатки кои можат да ја поедностават и олеснат работата на ГО во овие тешки времиња и исто така да обезбедат други алтернативни начини на функционирање во иднина.

Линковите дадени подолу даваат бројни алатки кои служат за оваа намена. Кликнете на секој од линковите за информации и начинот на користење на алатките:

  • Eastern Partnership Civil Society Facility Project

https://eapcivilsociety.eu/news/elearning-news/digital-tools-for-csos-for-remote-collaboration.html?fbclid=IwAR2dC7qtPNKItGdmPwzfX0r4uSUKB0HwK_9LajbJC4ZFIwhcev7EM6rSn1U

  • Digital Youth Portal

http://digiyouth.seeyn.org/digital_tools

  • EU TACSO 3 Project

http://tacso.eu/publication-list/guideline-for-the-development-of-an-e-learning-course/

  • Resources for Online Meetings

https://docs.google.com/document/d/131aDydmaW-hrucyPoomwugl-8WfxzPPOkdWdl1M6lQs/edit

  • Tech Against Coronavirus

https://techagainstcoronavirus.com

Листата постоjано ќе биде надополнувана, па затоа посетуваjте jа оваа обjава што почесто.