ПРАШАЛНИК

– Процес на стратешко планирање на Рурална Коалициjа –

Почитувани членки/партнери на Коалициjата,
Рурална Коалиција – Куманово во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“ спроведува истражување кое има за цел да ги испита мислењата, ставовите, но и да ги консултира своите партнер организации/членови и да спроведе процес на прибирање на идеи, предлози кои што ќе jа унапредат комуникациjата, отвореноста, но и транспарентноста на Коалициjата, а во интерес како на членките, така и на пошироката целна група.

Проектот е ре-грантиран во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации” коjа што jа спроведува Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), со Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во периодот од 2018 до 2021 година, а финансирана од Европската Унија (ЕУ).

Прашалникот за пополнување е достапен на следниов линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD6nLDfbutxAiVtux09WrWALjpc3doGM5vMeeZvFBFAzSXHQ/viewform

Со пополнувањето на прашалникот значаjно ќе придонесете за создавањето на стратешки одржлива, отворена и транспарентна Рурална Коалициjа!