Членови

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Булевар “Илинден” бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 191

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Јасминка Ангелова

Министерство за внатрешни работи

Jasminka_Angelova@moi.gov.mk

Валентина Шаурек

Министерство за правда

vsaurek@mjustice.gov.mk

 

Министерство за финансии

 

 

Министерство за економија

 

Никица Бачовски

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

nikica.bachovski@mzsv.gov.mk

Ана Петровска

Министерство за здравство

ana.petrovska@zdravstvo.gov.mk

Сафет Незири

Министерство за образование и наука

safet.neziri@mon.gov.mk

Душан Томшиќ

Министерство за труд и социјална политика

dtomsic@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

 

Министерство за култура

 

Сашо Секуловски

Министерство за животна средина

S.Sekulovski@moepp.gov.mk;         sekulovskisaso@yahoo.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Атула Касуми

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

atulla.kasumi@siofa.gov.mk;

atulla.kasumi@yahoo.com

Томислав Андоновски

Агенција за млади и спорт

tomislavandonovsk@gmail.com

Фани Каранфилова Пановска

Развој на граѓанскиот сектор

Фондација Отворено општество-Македонија Скопје

fani.karanfilova@fosm.mk;

fosm@fosm.mk

Сабина Факиќ

Демократија и владеење на правото

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

ccc.sfakic@gmail.com;

sfakic@ccc.org.mk

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Александар Николов

Економски и одржлив развој

Асоцијација за развојни иницијативи – ЗЕНИТ Скопје

alek.nikolov@gmail.com

Теодора Столевска

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

teodora_stolevska@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Марио Јанчев

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје

mario.jancev@sos.org.mkmariojancev@gmail.com

Наташа Бошкова

Заштита на маргинализираните лица

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје

natasa.boskova@gmail.com

Ирена Цветковиќ

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

irena.cvetkovik@gmail.com

Елизабета Божиноска

Заштита на здравјето

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Јане Чаловски

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

yanecalo@gmail.com

Снежана Трпевска

Медиуми и информатичко општество

Здружение на новинарите на Македонија Скопје

snezana.trpevska@resis.mk

Ана Чоловиќ Лешоска

Заштита на животната средина

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

ana@ekosvest.com.mk

Силвија Митевска

Спорт

Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје

mitevska.takt@gmail.com

 

ЕУ интеграции и политики

 

 

Податоците за Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор се превземени од веб страната на Одделението за соработа со невладини организации во Генерален секретаријат – www.nvosorabotka.gov.mk