НАСТАНИ

Работилница за кодекс за добро управување

Дали разликуваме што е улогата и работата на извршните и неизвршните органи во организациjата? Што значи да се биде транспарентен во самата организациjа ама и кон своето членство вклучуваjќи ги тука извршните и управните органи? Дали надзорот на работата на организациjата е потребен и коj е наjдобро да го врши истиот? Што значи судир на интерес и како истиот да се превенира во рамките на Коалициjата? Ова беа само дел од прашањата на кои што се дискутираше на работилницата за изработка на кодекс на добро управување на Рурална Коалициjа како дел од проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа”. Работилницата се организираше на отворено во рурална средина во два посебни дела со минимален број на учесници и со практикување на сите мерки и протоколи за заштита од Корона вирусот затоа што здравјето на нашите членови и учесници е ставен пред сите приоритети на организацијата. Проектот е ре-грантиран во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓански организации” коjа што jа спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС, со Balkan Civil Society Development Network и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во периодот од 2018 до 2021 година, а финансирана од Европската Униjа #ЕУ

Повеќе на нашата facebook страна

Државно финансирање во секторот земjоделство и рурален развоj

Дали здружениjата во секторот земjоделство и рурален развоj имаат доволно информации за достапните државни jавни повици за финансирање на локално и национално ниво? Што треба да се промени во државниот систем на финансирање во самиот сектор?
Доколку како здружение/граѓанска организациjа доаѓате од секторот земjоделство и рурален развоj Ве молиме да издвоите 5 минути од Вашето време и да одговорите на прашањата кои што се дел од анализата коjа што моментално се работи во Рурална Коалициjа за државното финансирање во секторот земjоделство и рурален развоj. Анализата е дел од проектот за институционално jакнење на организациjата во рамките на Програмата на Цивика Мобилитас.
Прашалникот е достапен на следниот линк: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Шалтерскиот систем повторно го забави процесот на прибирање на документи за ИПАРД

📌Шалтерскиот начин на прибавување документи потребни за барање на финансиска поддршка од програмата ИПАРД 2014-2020 повторно ги принуди земјоделците да чекаат во редици пред институциите и општините.
Зошто нема мобилизација за помош на земјоделците кои прв пат се регистрираат на порталот Uslugi.gov.mk и имаат само основно ниво на идентификација, односно за нив електронските услуги се практично недостапни?
Зошто граѓаните се уште мора да доставуваат документи кои институциите може да ги прибават од други институции по службена должност?
Зошто нема финансиска поддршка за електронски сертификати за пристап до електронските услуги за правни лица?
Зошто општините и локалните јавни претпријатија не се модернизираат за издавање на потребните документи за постапките кои се најпотребни за граѓаните? 
Зошто во најмала рака општините и локалните јавни претпријатија не ги унифицираат обрасците за своите услуги?

Препорачуваме:
Сите потврди од постоечки регистри да се издаваат 💻електронски!
Сите барања за услуги за кои има голема побарувачка од граѓаните да се поднесуваат 💻електронски!
❗️Институциите по службена должност да прибавуваат документи и податоци од други институции!
❗️Државата да го поддржи користењето електронски услуги преку субвенционирање на електронски сертификати!
❗️Општините да ги поедностават и унифицираат постапките и обрасците за што повеќе услуги!

Центар за управување со промени – ЦУП / Center for Change Management
Rural Coalition – Рурална Коалиција

Програмата Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието е финансирана од 🇪🇺Европската Унија

Рурална Коалициjа ќе ги jакне своите институционални капацитети со поддршка на програмата на Цивика Мобилитас

Отчетност, транспарентност, социjална инклузиjа, децентрализациjа се само дел од основните постулати на кои што се темели програмата на Civica Mobilitas, рече денес, меѓудругото, тим лидерот на програмата на Цивика Мобилитас @Petrus Theunisz на денешниот прв состанок со институционалните грантисти, меѓу кои што е и Рурална Коалициjа. Цивика Мобилитас значи и учење, Цивика Мобилитас значи и мотивациjа, Цивика Мобилитас значи и споделување на знаења и искуства, но и ПРИПАДНОСТ на ЗАЕДНИЦАТА на граѓански организации кои што придонесуваат кон позитивни промени во граѓанското општество. Институционалното jакнење, организацискиот развоj, но и промените каj граѓаните овозможуваjќи jа нивната социjална инклузиjа во секторот земjоделство и рурален развоj преку транспарентен, отворен и партиципативен процес на соработка и директна комуникациjа со граѓаните и со заедницата воопшто, Рурална Коалициjа во наредните две години ќе го прави со поддршка на Civica Mobilitas. Повеќе за проектот и за активностите може да прочитате на страницата на организациjата во делот за проекти.
Прочитајте повеќе