Day: April 16, 2021

Рурална Коалиција го надоградува знаењето и учи од експерти!

Објавено на 16.04.2021 година.

Како дел од Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda мрежата која што ги опфаќа граѓанските организации од Западен Балкан, а која што е насочена кон доближување на Дигиталната агенда до граѓаните, но во исто време и зголемена употреба на е-услугите, тимот на Рурална Коалиција има можност да следи континуирани вебинари преку кои што го надоградува своето знаење и учи експерти кои што доаѓаат од земја која што е предводник во дигитализацијата, а тоа е Естонија.

На последниот вебинар кој што се одржа вчера, проектниот тим на Коалицијата имаше можност да ги види и да ги развие алатките кои што ќе ја зголемат промоцијата на е-услугите, но и преку користење на новите медиуми, особено социјалните мрежи, да допре до различните таргет групи со фокус на земјоделските и руралното население, а се со цел да успее да изгради успешна комуникација, да понуди препораки, но и да го зголеми учеството на сопствената таргет група во практикувањето на демократското е-општество.

Во исто време, Рурална Коалиција токму во рамките на оваа мрежа го спроведува проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА”, а наскоро ќе ја промовира и првата платформа за е-земјоделски услугии директна поддршка на локалното население во добивањето на е-услугите.

Каде е родовиот баланс во земјоделството и руралниот развој?

Објавено на 16.04.2021 година.

Продолжуваме да прашуваме, но и да анализираме каде е родовиот баланс во секторот земјоделство и рурален развој.

84% од жените во руралните средини се изјасниле дека Ковид пандемијата имала негативен ефект врз нивниот живот, но и врз економската моќ на нивното семејно земјоделско стопанство.

Но, дури 69% од жените сметаат дека немаат ЛЕСНО ДОСТАПНИ И РАЗБИРЛИВИ информации за повици,мерки,можности за финансиска поддршка!

Податоците се дел од теренското истражување спроведено во 8 плански региони со жени и мажи од руралните средини, а во рамките на проектот “Родово одговорно буџетирање во секторот земјоделство и рурален развој” финансиран од Center for Research and Policy Making, а овозможен со финансиска поддршка од Аustrian Development agency и Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete .

Регионалното соопштение за сексуалното насилство и вознемирување на жените на интернет

Објавено на 15.04.2021 година.

We, the women human rights activists from the Balkan region stand together in solidarity with all women victims of digital gender-based violence[1] and demand from the relevant institutions to act according to their jurisdiction to thoroughly and promptly investigate the case of the groups on the Telegram platform (such as: Balkan Room, Public Room, GevgelijaHub, Serbian Room, Smokva, etc.), in order to sanction the perpetrators and to protect the victims from further victimization.
 
Ne, gra aktiviste për të drejtat e njeriut nga rajoni i Ballkanit, qëndrojmë së bashku dhe në solidaritet me të gjitha gratë viktima të dhunës përmes internetit në bazë gjinore dhe i nxisim autoritetet të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre për të hetuar në mënyrë të plotë dhe të shpejtë çështjen e grupeve Telegram (të tilla si Dhoma Ballkanike, Dhoma Publike, Gjevgjeli Hub, Srpska Soba, Smokva dhe të tjera), për të sanksionuar autorët dhe për të mbrojtur viktimat nga viktimizimi i mëtejshëm.
 
 
Ние, жените-активистки за човекови права од балканскиот регион, стоиме заеднички и солидарно со сите жени жртви на онлајн родово-заснованото насилство[1] и бараме од надлежните институции да постапуваат согласно нивните овластувања за темелно и неодложно да го истражат случајот со групите на платформата Телеграм (како Balkan room, Јавна Соба, Гевгелија Хаб, Српска соба, Смоква и други), да ги санкционираат сторителите и заштитат жртвите од понатамошна виктимизација.