Day: April 2, 2021

5 успешни приказни за унапредување на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации меѓу кои што и таа на Рурална Коалиција

Објавено на 30.03.2021 година.

Денес беа споделени 5 успешни приказни за унапредување на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, меѓу кои што и таа на Рурална Коалиција, а во рамките на програмата “Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓанските организации”, која што ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС со Balkan Civil Society Development Network  и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС), во период од 2018 до 2021г. Програмата е финансирана од Европската Унија (ЕУ).

Имаше навистина што да се слушне, што да се сподели и што да се научи, а во насока како отчетно и транспарентно работење на граѓанските организации придонесува кон одржливост на мрежите/коалициите. Во секој дел, Рурална Коалиција го истакна значењето на партиципативното спроведување на процесот на стратешко планирање за институционалниот развој на коалицијата, додека пак кодексот за добро управување ги зацврстува демократските вредности, како и транспарентноста и отчетноста во работењето на управувачките структури во Коалицијата.”Делувањето во мрежа значи градење на круг на доверба со организациите-членки кој што постојано мора да се одржува и унапредува, а како да се достигне транспарентност и отчетност која што ќе го овозможи и главниот предизвик со кој што се соочуваат мрежите. Но,токму пак, довербата, отвореноста, транспарентноста, споделувањето на знаења, искуства, практики, заедничкото делување е она што им ја дава моќта на придонес на мрежите во општеството и ги прави препознатливи.” – спомена во своето излагање извршната директорка на Коалицијата, Лилјана Јоноски. Руралната Коалиција и понатаму ќе работи на унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето затоа што тоа е единствениот начин како Коалицијата може да се подготви и да делува во процесите кои што ни следуваат, а тоа се реформите во системот на држанво финансирање, отворањето на пристапните преговори со ЕУ итн… каде што ваквите вредности се поставени на високо скалило кое што го дава легитимитетот и кредибилитетот на организацијата.

На 30март се одржа редовната годишна седница на Собранието на Рурална Коалиција

Објавено на 30.03.2021 година.

Демократското управување во една граѓанска организација, меѓудругото значи и континуирано делување на сите нејзини органи, вклучувајќи го и највисокото тело на организацијата, Собранието.

 

 На 30-ти март се одржа редовната годишна седница на Собранието на Рурална Коалиција каде што се верификуваше членството на новите 5 здруженија-членки, па им посакуваме искрено добредојде во коалицијата: Здружение напредок, поддршка и одржлив развој на жени Apple Tree од Скопје, Здружение за културен и земјоделски развој Егри, Организација на жените на општина Свети Николе-оwmsvn, Foundation of Local and IT Development-Gevgelija, и Здружение Радика Де.
Членството во Рурална Коалиција всушност значи партнерство во остварување на заедничка мисија која што ја имаме сите ние, а тоа е создавање на одржлив локален у рурален развој во кој што родовата еднаквост, човековите права и економскиот развој ќе бидат водечката сила на локалното население кон поквалитетен животен стандард.
Исто така, на Собранието и посакавме добредојде на нашата нова членка на Управниот одбор, Зујца Газепова за која што веруваме дека искрено ќе го подобри управувањето на Коалицијата и ќе го издигне на повисоко ниво делувањето и препознатливоста на Коалицијата како активен чинител во секторот земјоделство и рурален развој.
Беа усвоени Стратегијата за организацкиски развој на Коалицијата за период 2021-2025, како и Кодексот за добро управување изготвени со поддршка на Balkan Civil Society Development Network и Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС во рамките на програмата за транспарентно и отчетно работење, како и измените на Статутот кои што овозможуваат гласање и донесување на одлуки по електронски пат, а беше едногласно усвоена и одлуката за основање на социјално претпријатие и додавање на уште една област во работењето на организацијата а тоа е социјалното претприемништво.