Month: November 2020

Промоција на механизмот за бесплатна правна помош

Објавено на: 11.19.2020

Денес на 19.11.2020 во соработка со Рурална Коалиција во Кичево и на 17.11.2020, во соработка со Центарот за унапредување на јавниот живот од Тетово, беше извршена промоција на бесплатна правна помош како механизам за пристап до еколошка правда преку примена на Архуската конвенција.Во тој контекст се изврши и дисеминација на документите развниени во рамките на горенаведениот проект – “Компаративна анализа на постоечки модели на правна помош во и надвор од ЕУ и најдобри практики”,”Кратка брошура за добри практики за пристап до правда од областа на животна средина” и “Водич за користење бесплатна правна помош” кој дава насоки за користење на механизмот за бесплатна правна помош со сите потребни документи за аплицирање.

Прочитај повеќе

Студиски кружоци

На 10 и 11 ноември 2020 година се одржаа студиски кружоци на кои што самите жени од руралните средини ги споделуваа знаењата и информациите добиени од водичот за продажба од куќен праг изработен исто така во рамките на проектот.Ова беа последните две активности во рамките на проектот Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница со што и самиот проект го доведовме до неговиот крај.

Жените активно да се вклучат во креирањето мерки за економско jакнење

Само 38 отсто од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а околу 22% од семејните земјоделски стопанства се регистрирани на жени или минимални 38.328 од вкупно 175.088.Жените во руралните средини просечно работат по околу 11 часа на ден.Притоа 42 отсто од оваа нивна работа е неплатена.

Прочитај повеќе

 

 

 

Одржана работна средба со заменик министерот за земјоделство, г-динот Трајан Димковски

Почитувани колеги,

 

 

На 06.11.2020 година во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа работна средба со заменик министерот за земјоделство, г-динот Трајан Димковски. На средбата претставници на Рурална Коалиција и Моја Фарма преку неформалното рурално женско лоби му ги презентираа и предадоа препораките за унапредување на економската активност на жените во руралните средини преку внесување на конкретни мерки и активности наменети за активните женски членови, но и унапредување на мерката 115 повторно во интерес на економското јакнење.

Од страна пак на Министерството беше презентиран процесот на креирање на политики и донесување на јавни одлуки чекор по чекор, а се со цел граѓанските организации и индивидуалните земјоделци да имаат јасна слика за секоја фаза од процесот, но и за тоа кога и како може да се вклучат и да придонесат до свои предлози кон квалитетно креирање на политиките и во насока на создавање на одржливи рурални заедници. 

 

Во прилог имате фотографии од настанот.