Шалтерскиот систем повторно го забави процесот на прибирање на документи за ИПАРД

📌Шалтерскиот начин на прибавување документи потребни за барање на финансиска поддршка од програмата ИПАРД 2014-2020 повторно ги принуди земјоделците да чекаат во редици пред институциите и општините.
Зошто нема мобилизација за помош на земјоделците кои прв пат се регистрираат на порталот Uslugi.gov.mk и имаат само основно ниво на идентификација, односно за нив електронските услуги се практично недостапни?
Зошто граѓаните се уште мора да доставуваат документи кои институциите може да ги прибават од други институции по службена должност?
Зошто нема финансиска поддршка за електронски сертификати за пристап до електронските услуги за правни лица?
Зошто општините и локалните јавни претпријатија не се модернизираат за издавање на потребните документи за постапките кои се најпотребни за граѓаните? 
Зошто во најмала рака општините и локалните јавни претпријатија не ги унифицираат обрасците за своите услуги?

Препорачуваме:
Сите потврди од постоечки регистри да се издаваат 💻електронски!
Сите барања за услуги за кои има голема побарувачка од граѓаните да се поднесуваат 💻електронски!
❗️Институциите по службена должност да прибавуваат документи и податоци од други институции!
❗️Државата да го поддржи користењето електронски услуги преку субвенционирање на електронски сертификати!
❗️Општините да ги поедностават и унифицираат постапките и обрасците за што повеќе услуги!

Центар за управување со промени – ЦУП / Center for Change Management
Rural Coalition – Рурална Коалиција

Програмата Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието е финансирана од 🇪🇺Европската Унија