Трета работилница за Стратешко планирање – Прилеп

Заврши процесот на стратешко планирање на организацијата, барем кога станува збор за консултацијата со членките, надворешните соработници и останатите засегнати страни. На третата работилница во Прилеп повеќе внимание се посвети на комуникацијата со институциите, ИПАРД програмата, предизвиците со добивањето на електронски услуги, како и начини и алатките за подобрување на внатрешната комуникација. Работилницата е последна од серијата на работилници кои што се организираа во рамките на процесот на стратешко планирање на Коалицијата. Стратешкото планирање како процес е дел од проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалиција”