Студиски кружоци

На 10 и 11 ноември 2020 година се одржаа студиски кружоци на кои што самите жени од руралните средини ги споделуваа знаењата и информациите добиени од водичот за продажба од куќен праг изработен исто така во рамките на проектот.Ова беа последните две активности во рамките на проектот Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница со што и самиот проект го доведовме до неговиот крај.