Извештај за реалната состојба со родовата рамноправност и еднаквост во руралните средини во Полошкиот и Североисточниот планиски регион

Жените – земјоделки кои живеат во руралните средини се соочуваат со голем број проблеми. Концептот на еднакви можности означува дека жените и мажите треба да имаат еднакво учество во секој сегмент од живеењето. Земјоделството учествува со околу 10% во националниот бруто-домашен прозивод и во него работи околу 17% од работната сила во земјата, а од нив само една третина се жени. Патријахалната структура, локалните обичаи, културните и традиционални општествени норми се уште придонесуваат за лошата социо-економска положба на руралните жени

 

Стратегија за локален економски развој 2019-2023 – Општина Старо Нагоричане

Можности за развој постојат посевно во сверата на руралниот развој и алтернативниот туризам. Нашата општина располага со природни убавини и потенцијали, кои надополнети со подобра инфраструктура и прилив на инвестиции треба да придонесат кон подобар живот за населението во општината. Преку подобрувањр на условите за живот и работа на локалното население се сакаме младите да останат во општината и тука да го градат својот живот.
Име на организацијата: Рурална Коалиција Куманово
Име на проектот: Локална заедница и општината заедницки ја креираат стратегијата за локален економски развој!

 

ИНФОГРАФИК бр.1:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на земјоделско земјиште

90% од земјоделците учествуваат на повиците и огласите за доделување на државно земјоделско земјиште, а дури половина од нив или 46% аплицираат за површини од 5-15 хектари што говори позитивно за процесите на окрупнување на земјодеско земјиште, НО…

 

ИНФОГРАФИК бр.2:

Резултати од теренското истраживање за постапката за доделување на земјоделско земјиште

Позитивен податок дека над 55% од земјоделците кога ќе забележат неправилности, а дури 77% сметаат дека има злоупотреба како во доделувањето, така и во користењето на земјоделското земјиште, а инспекциски надзор на терен речиси и да НЕМА! Земјоделците велат дека ЗЛОУПОТРЕБИТЕ се прават во….