Промоција на механизмот за бесплатна правна помош

Објавено на: 11.19.2020

Денес на 19.11.2020 во соработка со Рурална Коалиција во Кичево и на 17.11.2020, во соработка со Центарот за унапредување на јавниот живот од Тетово, беше извршена промоција на бесплатна правна помош како механизам за пристап до еколошка правда преку примена на Архуската конвенција.Во тој контекст се изврши и дисеминација на документите развниени во рамките на горенаведениот проект – “Компаративна анализа на постоечки модели на правна помош во и надвор од ЕУ и најдобри практики”,”Кратка брошура за добри практики за пристап до правда од областа на животна средина” и “Водич за користење бесплатна правна помош” кој дава насоки за користење на механизмот за бесплатна правна помош со сите потребни документи за аплицирање.

Прочитај повеќе