Рурална коалиција објавува оглас за ангажирање на експерт

датум на објава: 05.07.2021 година.

Рурална коалиција започна со имплементација на проектот,,Достапност на локалните е-услуги – чекор напред или чекор назад во реформата на jавната администрациjа,, кој што е насочен кон заjакнување на граѓанскиот мониторинг на давање на е-услуги од страна на руралните општини преку развоj на препораки и застапување за дигитализациjа на локално ниво. Проектот е финансиран во рамките на проектот за креирање на овозможувачка околина во земјите од ЗБ за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество – WeBER 2.0 финансиран од страна на Европската Унија. Проектот WeBER 2.0 се спроведува од Центарот за европски политики – ЦЕП (Србија) како водечки партнер и партнерските организации: Институтот за демократија и медијација (Албанија), Иницијативата за надворешна политика (Босна и Херцеговина), Групата за правно-политички студии (Косово), Институтот Алтернатива (Црна Гора), Институтот за европска политика (EПИ) (Северна Македонија) и Центарот за европска политика (Белгија). Проектот ќе се имплементира во општините Старо Нагоричане, Кривогаштани и Врапчиште.

Цел на задачата: 

Развивање на методи и алатки за граѓански мониторинг на процесот за дигитализација и давање на е-услуги во руралните општини

Задачи:

 • Да се развијат и прилагодат алатки за мониторинг и следење на локалните услуги на
  општините кои што потоа ќе може да ги користат граѓаните и да ги мониторираат
  општините
 • Изработка на кратко упатство со алатките и начините за нивно користење
 • Подготовка на извештај за текот на спроведеното истражување

Потребни вештини и искуство: 

 1. Универзитетско образование од областа на јавната администрација, политички науки
  или слични области
 2. Добри комуникациски и фасилитаторски вештини
 3. Добро познавање на локалната самоуправа, процесите на децентрализација и
  контекстот во кој што делуваат руралните општини
 4. Релевантно искуство во процесите на мониторинг и евалуација, а соработката со ГО
  ќе се смета за предност

Времетраење на ангажман: август – септември 2021 година, 5 работни денови вкупно

 
Кандидатите кои што се заинтересирани за повикот треба да достават професионална биографија (CV) и финансиска понуда најдоцна до 30 јули 2021 година во електронска форма на следнава е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com .
 
Прочитајте повеќе на следниот линк

Рурална коалиција објавува оглас за ангажирање на 2 обучувачи

датум на објава: 05.07.2021 година.

Рурална Коалиција, во период од 8 месеци, ќе го спроведува проектот “Климатска акција за климатските промени во земјоделството”. Проектот е насочен кон влијание за директно подигнување на свеста кај малите земјоделски стопанства, за да сфати и потребата од делување во насока на ублажување и прилагодување кон последиците од климатските промени.

Цел на задачата: 

Креирање на содржина и одржување на 5 практични on-line обуки за електронско аплицирање
за субвенции и користење на услуги од порталот uslugi.gov.mk. Материјалот и обуките треба
да бидат одржани на лесен и едноставен јазик и истите потоа да може лесно да се
пренесуваат на терен. Ќе се ангажираат двајца обучувачи и тоа: еден експерт од областа на
земјоделството и руралниот развој кој што добро го познава користењето на е-системот во
секторот и втор обучувач кој што пак има практични познавања од областа е-услуги,
Дигиталната агенда и порталот www.uslugi.gov.mk

Задачи:

 • Креирање на содржина за on-line обуки со претставници на локални здруженија и
  индивидуални земјоделци и тоа на две теми: електронско аплицирање за субвенции
  и ИПАРД повици и користење на е-услуги од порталот https://uslugi.gov.mk/
 • Одржување на 5 обуки во периодот јули-август 2021 година

Потребни вештини и искуство: 

 1. Најмалку 3 години практично искуство и познавање на обласите електронско
  аплицирање во земјоделскиот сектор и користење на услуги од порталот
  https://uslugi.gov.mk/
 2. Добри комуникациски, презентерски и фасилитаторски вештини и способности
 3. Достапност и флексибилност при извршувањето на работните задачи

Времетраење на ангажман: јули-август 2021 година

 
Заинтересираните субјекти ( правни и физички лица) се поканети да достават професионална биографија или портфолио за правните лица на е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com најдоцна до 16-ти јули 2021 година.
 
Прочитајте повеќе на следниот линк

Рурална коалиција објавува оглас за ангажирање на експерт за изработка на документи за јавни политики

датум на објава: 05.07.2021 година.

Рурална Коалиција, во период од 8 месеци, ќе го спроведува проектот “Климатска акција за климатските промени во земјоделството”. Проектот е насочен кон влијание за директно подигнување на свеста кај малите земјоделски стопанства, за да сфати и потребата од делување во насока на ублажување и прилагодување кон последиците од климатските промени.

Цел на задачата: 

Изработка на 5 документи за јавни политики (policy papers) кои што ќе се однесуваат на предлог мерки и препораки насочени кон ублажување и прилагодување на земјоделството и земјоделските практики кон климатските промени.

Задачи:

 • Консултирање на национални и локални документи како и акциски планови за справување со климатските промени
 • Подготовка на 5 документи за јавни политики во соработка со проектниот тим.
 •  

Потребни вештини и искуство: 

 1. Универзитетско образование
 2. Добри комуникациски, презентерски и аналитички способности
 3. Одлично познавање на законската и програмската регулатива во делот на земјоделството, земјоделството и климатските промени и еколошките стандарди во земјоделството
 4. Искуство во изработка на документи за јавни политики како и соработка со граѓанските организации ќе се смета за предност.

Времетраење на ангажман: 5 работни дена во текот на месец јули 2021 година согласно потребите и договорот со проектниот тим.

 
Заинтересираните кандидати доставуваат финансиска понуда и професионална биографија на е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com најдоцна до 13-ти јули 2021 година.
 
Прочитајте повеќе на следниот линк.

Рурална коалиција објавува оглас за ангажирање на локални теренски истражувачи

датум на објава: 05.07.2021 година.

Рурална Коалиција започна со имплементација на проектот “Достапност на локалните е-услуги – чекор напред или чекор назад во реформата на јавната администрација” кој што е насочен кон зајакнување на граѓанскиот мониторинг на давање на е-услуги од страна на руралните општини преку развој на препораки и застапување за дигитализација на локално ниво. Проектот е финансиран во рамките на проектот за креирање на овозможувачка околина во земјина на 3Б за мониторинг на реформите на јавната администрација од страна на граѓанското општество WeBER 2.0 финансиран од страна на Европската Унија

Цел на задачата: 

Реализирање на истражување за достапноста на е-услугите и процесот на дигитализација на локално ниво. Истражувањето ќе се спроведе во 3 рурални општини во 3 плански региони – Североисточен, Полошки, Пелагониски и тоа: општина Старо Нагоричане, општина Врапчиште и општина Кривогаштани.

Задачи:

-Учество во креирање на прашалник за потребите на истражувањето,

-Анкетирање на минимум 50 испитаници по општина,

-Спроведување на интервјуа со вработени во трите општини 

-Сумирање на собраните податоци

-Подготовка на извештај за текот на спроведеното истражување 

Потребни вештини и искуство: 

 1. Минимум средно образование 
 2. Добри комуникациски, презентерски и тимски способности
 3. Достапност за комуникација 
 4. Добро познавање на теренот каде што ќе се спроведува истражувањето
 5. Претходно искуство во истражувања и познавање на работење на ГО ќе се смета за предност.

Времетраење на ангажман: 1 месец ( Од 20 јули до 20 август 2021 година)

 
Кандидатите кои што се заинтересирани за повикот треба да достават професионална биографија ( CV ) најдоцна до 13 јули 2021 година во електронска форма на следнава е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com .
 
Прочитајте повеќе на следниот линк.

Рурална коалиција објавува оглас за ангажирање на консултант за едукативни работилници и изработка на водич за климатски промени во земјоделството

датум на објава: 25.05.2021 година.

Рурална Коалиција, во период од 8 месеци, ќе го спроведува проектот “Климатска акција за климатските промени во земјоделството”. Проектот е насочен кон влијание за директно подигнувањето на свеста кај малите земјоделски стопанства, за да сфати и потребата од делување во насока на ублажување и прилагодување кон последиците од климатските промени.

Цел на задачата: Реализација на две едукативни работилници за алатките и начините на вклучување во процесите на  креирање јавни политики и застапување на дадените предлози, и изработка на Водич за климатските промени во земјоделството. 

Потребни вештини: 

 1. Најмалку 3 години практично искуство во дадената тематика 
 2. Добри комуникациски, презентерски и аналитички способности
 3. Одлично познавање на законската и програмска регулатива во делот на земјоделството, земјоделството и климатските промени и еколошките стандарди во земјоделството.

Времетраење на ангажман: 10 работни дена.

 
Заинтересираните кандидати доставуваат финансиска понуда и професионална биографија на е-маилот: rkoalicija@gmail.com , најдоцна до 04 јуни 2021 година.
 
Прочитајте повеќе на следниот линк.

Рурална коалиција отвара повик за искажување на интерес и мотивација за вклучување во процесот на едукација и надградба на капацитетите здруженијата членки на Коалицијата и нивните членови за креирање, но и за лобирање на предлози во процесот на креирање и имплементација на локални и национални политики поврзани со климатските промени.

датум на објава: 24.05.2021 година.

Организациите – членки кои ќе бидат вклучени во процесите на едукација ќе имаат можност да земат учество во две едукативни работилници за алатките и начините на вклучување во процесите на креирање јавни политики и застапување на дадените предлози. Исто така преку менторска поддршка, организациите ќе имаат можност да ги зајакнат своите капацитети за изработка на документи за јавни политики.

Апликацијата може да ја погледнете тука.

Целиот повик може да го погледнете тука.

За подетални информации обратете се на следната е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com , или на тел. 078303735 . 

Сите заинтересирани организации членки на Рурална Коалиција, можат да се пријават со испраќање на формуларот кој е во прилог, на следната е-маил адреса: rkoalicija@gmail.com .

Краен рок за пријавување: 04 јуни 2021 година.

 

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на документи за внатрешната регулација на организациската структура на локалните здруженија.

датум на објава: 07.04.2021 година.

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на документи за внатрешна регулација на организациската структура на локалните здруженија.

Експертот/ката треба да ги исполнува следниве општи критериуми:

 • Да има универзитетско образование
 • Да има искуство во работењето во граѓанските организации и да ја познава околината во која што истите функции и делуваат;
 • Да го познава секторот земјоделство и рурален развој и особено да има познавања на структурата и начинот на делување на локалните грас рут организации.

 Прочитај повеќе

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на извештај "во сенка" за ИПАРД 2 програмата.

датум на објава: 07.04.2021 година.

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на извештај “во сенка” за ИПАРД 2 програмата.

Експертот/ката треба да ги исполнува следниве општи критериуми:

 • Да има универзитетско образование
 • Да има искуство во работењето во граѓанските организации и да ја познава околината во која што истите функции и делуваат;
 • Да го познава секторот земјоделство и рурален развој и особено да има познавања на мерките и програмите за доделување на финансиска поддршка (Програма за рурален развој и ИПАРД);
 • Познавањето на ЕУ процесите во делот на Заедничката Земјоделска Политика ќе се смета за предност. 

 Прочитај повеќе

Рурална Коалиција, во рамките на проектот за Институционално јакнење на организацијата, поддржан во рамките на програмата Цивика мобилитас, објавува оглас за избор на 1 новинар за изработка на истражувачка новинарска сторија

датум на објава: 15.01.2021 година

Рурална Коалиција, во рамките на проектот за Институционално јакнење на организацијата, поддржан во рамките на програмата на Цивика мобилитас, објавува оглас за избор на 1 новинар за изработка на истражувачка новинарска сторија согласно целите и потребите на организацијата а предвидена во акцискиот план за 2020-2021 година.

Потребните информации за огласот  

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на прирачник за локални здруженија за мониторинг на јавните повици во општините за доделување на средства за финансирање на активностите на здруженијата

датум на објава: 10.22.2020 година

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на прирачник за локални здруженија за мониторинг на јавните повици во општините за доделување на средства за финансирање на активностите на здруженијата.

Потребните информации за огласот 

Рурална Коалиција Куманово,во рамките на проектот "Родова еднаквост - клуч за економски силна рурална заедница ",кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма објавува оглас на 2 предавачи/чки

датум на објава: 10.25.2020 година 

 

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за  економски силна рурална заедница “, кој што го спроведува во партнерство со  здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на 2 предавачи/чки за презентација и запознавање на локалното население со содржината  на водичот за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг  за растително и сточарско производство.

Потребните информации за огласот

Рурална Коалиција Куманово,во партнерство со здружението на жени фармери Моја фарма од Гостивар,објавува јавен повик за изразување интерес од страна на медиумските куќи за објава на истражувачка новинарска сторија

датум на објава: 10.23.2020 

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родова еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница”, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар,објавува јавен повик за изразување на интерес од страна на медиумските куќи за објава на истражувачка новинарска сторија.

Потребните информации за огласот

Рурална Коалиција Куманово, во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за 1 експерт/ка за изработка на водич за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг за растително и сточарско производство.

датум на објава: 10.09.2020 

Рурална Коалиција Куманово,во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница”, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на водич за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг за растително и сточарско производство.

Потребните информации за огласот

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 обучувач/ка за одржување на еднодневна обука за лобирање и застапување на барањата на жените од руралните средини за нивно економско зајакнување.

датум на објава: 01.09.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница “, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на 1 обучувач/ка за одржување на еднодневна обука за лобирање и застапување на барањата на жените од руралните средини за нивно економско зајакнување.

.Потребните информации за огласот

Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за организирање и реализација на дводневна on-line работилницa

датум на објава: 01.09.2020
Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за организирање и реализација на дводневна on-line работилница, како и изработка на политика за родова еднаквост на организацијата. Политиката за родова еднаквост треба да придонесе кон унапредување на практикувањето на родовата рамноправност и еднаквост во рамките на коалицијата, а се со цел изработка родово-сензитивни документи и политики, како и нивна реализација со родово-сензитивни показатели во работењето на организацијата.

Потребните информации за огласот

Рурална коалиција објавува оглас за изработка на новинарска сторија

датум на објава: 12.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница“, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар, објавува јавен повик за изразување на интерес од страна на медиумските куќи за изработка на новинарска сторија под мотото– И таа е тука! (се мисли на руралната жена), а коjа што ќе ги опфати сите сегменти од животот на една активна носителка на семеjно земjоделско стопанство, вклучуваjќи jа тука и страната на институциите.

Потребните информации за огласот

Oглас за изработка за избор на 1 експерт/ка за изработка на генерално упатство за аплицирање на повици од институциите и општините поврзани со секторот земјоделство и рурален развој

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во насока на реализација на своите активности објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на генерално упатство за аплицирање на повици од институциите и општините поврзани со секторот земјоделство и рурален развој. Дополнително ангажманот опфаќа и изработка на календар со индикативните датуми за објавување на повици во секторот.

Потребните информации за огласот

Oглас за изработка на кратка видео порака согласно целите и потребите на проектот.

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Преку медиумска писменост до подобрени локални младински политики“, објавува оглас за изработка на кратка видео порака согласно целите и потребите на проектот.
Имено, во рамките на проектот предвидено е младите во соработка со локалните медиуми да ги повикаат локалните власти да обрнат поголемо внимание на нивните потреби, но и да ги вклучат во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки..

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на 1 Новинар за изработка на истражувачка новинарска сториjа согласно целите и потребите на проектот

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Преку медиумска писменост до подобрени локални младински политики“, објавува оглас за избор на 1 новинар за изработка на истражувачка новинарска сториjа согласно целите и потребите на проектот.

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на 1 Предавач/ка за одржување на 2 едукативни работилници за унапредување на медиумската писменост кај граѓаните во локалната заедница

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Преку медиумска писменост до подобрени локални младински политики“, објавува оглас за предавач за одржување на 2 едукативни работилници за унапредување на медиумската писменост кај граѓаните во локалната заедница.

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на 1 дизајнер/ка за изработка за изработка на инфографици за потребите на проектот.

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница “, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на дизајнер/ка за изработка на инфографици за потребите на проектот.

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на краток документ за јавна политика за економско зајакнување на жената во руралната средина

датум на објава: 06.08.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница “, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на 1 експерт/ка за изработка на краток документ за јавна политика за економско зајакнување на жената во руралната средина.

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на 4 локални истражувачи/чки за спроведување на online и телефонско истражување во Североисточниот и Полошкиот плански регион

датум на објава: 26.06.2020
Рурална Коалиција Куманово, во партнерство со здружението на жени фармери Моjа Фарма, а во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница“, објавува оглас за избор на 4 локални истражувачи/чки за спроведување на online и телефонско истражување во Североисточниот и Полошкиот плански регион

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на снабдувач/маркет/продавница за набавка на средства за лична хигиена и дезинфекциjа

датум на објава: 11.06.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини“, објавува оглас за избор на снабдувач/маркет/продавница за набавка на средства за лична хигиена и дезинфекциjа.
Снабдувачот треба да обезбеди количина од 100 пакети со средства за хигиена и здравствена заштита во краток временски период. Составот на пакетите го предлага самиот снабдувач со наведување на просечни цени на производите

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на фотограф за теренско фотографирање и обработка на фотографии за спроведување на on-line кампања

датум на објава: 11.06.2020
Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост – предизвик за практикување во руралните средини“, објавува оглас за избор на фотограф за теренско фотографирање и обработка на фотографии за спроведување на on-line кампања.
Фотографот треба да има напредни познавања на програмите за обработка на фотографиите затоа што истите ќе се користат во активна on-line кампања и ќе содржат пораки кои што ќе треба да допрат до пошироката jавност. Фотографиите треба да упатуваат jасна порака за родовата еднаквост во руралните средини и како истата може да се унапреди и со тоа да се придонесе кон исполнувања на условите и критериумите поставени во ЕУ Поглавjето 23 – Правосудство и фундаментални права

Потребните информации за огласот

Оглас за избор на физичко лице/правно лице за монтажа на снимени аматерски видео пораки согласно целите и потребите на проектот

датум на објава: 01.06.2020
Рурална Коалиција Куманово
, во рамките на проектот “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина “, објавува оглас за избор на физичко лице/правно лице за монтажа на снимени аматерски видео пораки согласно целите и потребите на проектот.

Потребните информации за огласот

Оглас за избор на надворешен соработник – експерт или консултантска куќа за изработка на стратегиски план за развоj на организациjата за наредниот 4-годишен период (2021-2025).

Рурална Коалиција – Куманово во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“, а за потребите на спроведување на процесот на стратешко планирање на организациjата објавува Оглас за избор на надворешен соработник – експерт или консултантска куќа за изработка на стратегиски план за развоj на организациjата за наредниот 4-годишен период (2021-2025).

Потребните информации за огласот

Oглас за избор на надворешен соработник - експерт за изработка на кодекс на добро управување за потребите на организацијата

Рурална Коалиција – Куманово во рамките на проектот “Преку регулирана транспарентност и отчетност до партиципативна и одржлива Рурална Коалициjа“, а за потребите на спроведување на процесот на стратешко планирање на организациjата објавува Оглас за избор на надворешен соработник – експерт за изработка на кодекс на добро управување за потребите на организациjата

Потребните информации за огласот

Oглас за ангажирање на Психолог

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина “, објавува оглас за избор на 1 психолог за изработка на психолошки совети кои што ќе им помогнат на жените полесно да се справат со предизвиците и кризата Ковид 19 согласно целите и потребите на проектот.

Потребните информации за огласот

Oглас за ангажирање на Новинар

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина “, објавува оглас за избор на 1 новинар за изработка на истражувачка новинарска сториjа согласно целите и потребите на проектот.

Имено, во рамките на проектот предвидено е да се прикаже животот на жената во руралната средина и справувањето со предизвиците кои што со себе ги донесе кризата предизвикана од вирусот Ковид 19, а коjа што особено се одрази на продлабочување на родовиот jаз како во урбаните, така и во руралните средини.

Потребните информации за огласот

Oглас за ангажирање на програмски соработник

Рурална Коалициjа обjавува оглас за ангажирање на програмски соработник коj што ќе се вклучи во редовните проектни и програмски активности на организациjата и ќе придонесе кон достигнување на стратешките цели кои што организациjата ги има зацртано и активно ќе придонесува кон унапредување на секторот земjоделство и рурален развоj.

Потребните информации за огласот

Оглас за Оглас за прибирање на понуди за озвучување.

датум на објава: 21.01.2019

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“, а финансиски поддржан од Асоцијацијата на агенции за локална демократија АЛДА, а во рамките на проектот  „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ објавува 

Понуди може да доставуваат сите правни лица кои што поседуваат опрема за озвучување.

Потребните информации на огласот

Оглас за избор на двајца локални истражувачи за мапирање/скенирање на моменталната состојба во општина Старо Нагоричане

датум на објава: 05.03.2018
Рурална Коалиција Кумановo,
во рамките на проектот “Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој“, а финансиски поддржан од Асоцијацијата на агенции за локална демократија АЛДА, а во рамките на проектот  „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“ објавува Оглас за избор на двајца локални истражувачи за мапирање/скенирање на моменталната состојба во општина Старо Нагоричане. Истражувањето треба да му послужи на експертот кој што ќе биде ангажиран за изработка на извештајот реално да ја прикаже состојбата со локалниот, економски и рурален развој во општината.

Потребните информации на огласот