Каква е родовата еднаквост на лидерските позиции во Општина Неготино?

Објавено на 12.03.2021 година.

Вкупно дваесет мажи наспроти единаесет жени се на позиции на донесувачи на одлуки во Општина Неготино. Родовата анализа е спроведена во рамки на проектот “Низ женски леќи:покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост.”