Е-Земjоделство и активности во време на пандемиjата предизвикана од вирусот КОВИД-19 Тема: – Родовата еднаквост во рурални средини во услови на криза

Земjоделството и руралниот развоj се наоѓаат пред нов предизвик со каков што никогаш претходно не биле соочени. Колку ќе бидат погодени од кризната состоjба предизвикана од Ковид 19, кого се истата ќе го опфати, какви ќе бидат економските, но и социjалните и здравствени показатели за состоjбите во руралните средини останува да видиме. Рурална Коалициjа веќе спроведува on-line информативна кампања Е-Земjоделство во услови на Ковид 19, а една од темите кои што ги обработува е и родовата еднаквост во руралните средини. Ваквото видување на состоjбите е споделено со граѓанските организации во земjите во регионот, како и со UN Women и генералниот заклучок е дека состоjбата е слична во сите земjи од Западен Балкан, па и пошироко.
Повеќе…