ТИМ

Трајан Димковски во секторот земјоделство и рурален развој работи повеќе од 20 години, како дипломиран агроном, добар познавач на состојбите во земјоделството и руралниот развој, а следењето, анализата, вклучувањето во аграрната политика, донесувањето на јавни одлуки и документи, утврдување на ефектите од истите кај земјоделецот и руралното население, произлегува од неговото долгогодишно искуство и работа во невладиниот сектор како долгогодишен извршен директор на Федерација на Фармерите на РМ. Учесник, реализатор, но и креатор на бројни анализи за потребите на граѓанскиот сектор особено во делот на земјоделството и руралниот развој. До неодамна ја извршуваше функцијата претседател на Рурална Коалиција, а и понатаму останува соработник на организацијата.

Лилјана Јоноски, м-р по правни науки, отсек деловно право, зад себе има 10-годишно проектно искуство во секторот земјоделство, рурален развој, но исто така и во делот на едукацијата и трансфер на знаењата како долгогодишен едукатор и соработник на бројни научни установи во РМ. Како координатор на проекти зад себе има успешна реализација на над 15 проекти со различна финансиска тежина, а од 2016 година ја извршува и функцијата извршен директор на Рурална Коалиција.

Елизабета Ристеска-Мрческа, финансиски и административен соработник, со 10-годишно работно искуство во секторот земјоделство и рурален развој, а како м-р по економски науки и маркетинг, активно ја познава проблематиката на водење на финансии и административно работење во проектниот менаџмент.