ТЕКОВНИ

Вклучување на родовите аспекти во главните политики на земјоделскиот и руралниот развој

Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој!

Родовата перспектива и локалните граѓански организации вклучени во локалните политики за земјоделство и рурален развој

Почеток на граѓанската кампања
„Зачекори напред! Изборот е твој“

Добрата земјоделска пракса – основа за заштита на животната средина