РЕАЛИЗИРАНИ

Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница

Вклучување на родовите аспекти во главните политики на земјоделскиот и руралниот развој

Локалната заедница и општината заеднички ја креираат стратегијата за локален економски развој!

Родовата перспектива и локалните граѓански организации вклучени во локалните политики за земјоделство и рурален развој

Почеток на граѓанската кампања
„Зачекори напред! Изборот е твој“

Каде почнуваат, а каде завршуваат парите за субвенциите

Мисли на пазар – не само на субвенции

Ефикасен социјален дијалог на социјалните партнери, носител на промените во земјите од Југоисточна Европа

Вредност на природното наследство

Пазарна економија и институционални капацитети

Законите ги има примената ја нема

Отчeтност за сработeното со паритe на граѓанитe – рeформа на јавната администрација која тeшко сe достигнува

Стратешкиот развој на руралниот туризам – основа за комплементарно поврзување и надополнување на индустриската политика и одржливиот развој на Р. Македонија

Јакнење на капацитетите на здруженијата за партиципативно учество во процесот на донесување на јавни документи и политики во земјоделството и руралниот развој