Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој …

Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој на општеството Како до подобар пристап и користење на правото за пристап до јавни документи со цел да се зголеми учеството во процесите на креирање политики, да се бара отчетност од Владата и да се иницираат позитивни промени во општеството со изработка на конкретен акциски план за делување беше главната тема на обуката на ОБСЕ мисиjата, а на коjа што свое активно учество зедоа и претставници на Рурална Коалициjа. Во наредниот период Рурална Коалициjа ќе се посвети на практична имплементациjа на планот, а за степенот на влиjание коj што ќе го постигне ќе бидете секако во тек, а дел од здружениjата-партнери и директно вклучени во неговото спроведување.