Мрежата на млади фармери – цврста во знаењата и ресурсите, но недоволни за генерирање на доволно фондови и мотивациjа каj младите од руралните средини

Младите од руралните средини немаат мотивациjа и не сакаат да останат во руралните средини, но и не знаат кои се бенефитите од заедничко делување во заедницата во коjа живееме – беше главниот заклучок коj што произлезе од направената анализа на силните и слаби страни на Мрежата на млади фармери. Во исто време беше утврдено дека можностите ги има, но не …

Рурална Коалициjа на Денот на граѓанските организации

Ден на граѓанските организации… Преку споделување на знаења и традиционални рецепти заедно до препознавање на руралните капацитети кои што имаат потенцијал да бидат развиени во она што се нарекува рурален, агро, еко туризам, а за кој што побарувачката е се поголема во регионот. Зошто и ние не би имале развиени рурални средини препознаени на светско ниво ако веќе се прокламираме …