Подобрена информираност за законски измени во земjоделството и руралниот развоj

Со цел што подобра и навремена информираност на земjоделците, како и воопшто на сите чинители во секторот земjоделство и рурален развоj, Рурална Коалициjа воведува уште една активност во рамките на своето работење, а тоа е редовно информирање за законските и подзаконски акти кои што се донесуваат во секторот, а се од интерес за земjоделците, како и за оние кои што …