Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој …

Транспарентноста и отвореноста се клучни предуслови за демократскиот развој на општеството Како до подобар пристап и користење на правото за пристап до јавни документи со цел да се зголеми учеството во процесите на креирање политики, да се бара отчетност од Владата и да се иницираат позитивни промени во општеството со изработка на конкретен акциски план за делување беше главната тема …