Вклучувањето на сите локални чинители и директната соработка со граѓанскиот сектор се покажаа како клучни елементи при изработката на квалитетни стратешките документи на локалната самоуправа

Ова беше една од поентите кои што неколку пати беше нагласена во рамките на завршната локална конференција која што на 20 февруари се одржа во општина Старо Нагоричане. На локалната конференција беше презентирана Стратегијата за локален економски развој на општина Старо Нагоричане која што се работеше една година претходно вклучувајчи ги во процесот сите засегнати страни и локални чинители во …