Извршната директорка на Рурална Коалиција, г-а Лилјана Јоноски, дел од работната група во рамките на Советот за соработка…

Извршната директорка на Рурална Коалиција, г-а Лилјана Јоноски, дел од работната група во рамките на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, која што работеше на предлог моделот за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори за членство во Европската Унија. Моделот беше презентиран на консултативна средба со над 40 граѓански организации кои укажаа на важноста на утврдување механизми и активно вклучување на граѓанското општество во пристапните преговори за членство во Европската Унија.https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/153